Generalforsamling Norsk Kjøtthandel AS

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK KJØTTHANDEL AS AVHOLDES TORSDAG 11. MAI KL 10:00 PÅ TEAMS

Regnskapet viser et godt resultat, og styret foreslår en meget høy bonus og et høyt aksjeutbytte. Info er sendt ut på epost.

Møtet blir på Teams og det er viktig din bedrift blir representert. Du kan velge å delta på Teams eller sende fullmakt. Begge deler gjør du enkelt ved å klikke på linken nedenfor. Her kan du også bestille alle nødvendige papirer du ønsker tilsendt.

Daglig leder Rune Slaatten er valgt som møteleder dersom det ikke kommer innvendinger på dette ved møtestart. Spørsmål kan stilles enkelt under møtet.

FULLMAKT OG PÅMELDING
NB! Viktig at du fyller ut skjema enten du skal delta eller om du kun ønsker å gi fullmakt.

Ring oss på 952 51 256 eller 958 14 844 hvis noe er uklart.

GI FULLMAKT OG MELD DEG PÅ HER

 

AGENDA

1) Valg av møteleder
2) Godkjennelse av innkallingen
3) Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4) Årsregnskap. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap, beretning og konsernregnskap. Herunder utdeling av utbytte samt redegjørelse for årets bonus som er innarbeidet i regnskapet.
5) Årlig fullmakt.
Styret i Norsk Kjøtthandel AS ber om fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet, i henhold til aksjeloven § 9-4 på følgende vilkår:
1. Styret kan erverve aksjer i Norsk Kjøtthandel AS, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 52 440,-.
2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
3. Det laveste beløp som kan betales pr. aksjer skal være NOK 100.
4. Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være lik aksjens andel av konsernets regnskapsmessige egenkapital ved siste årsregnskap.
5.Alle tidligere fullmakter til styret til å erverve egne aksjer trekkes tilbake med virkning fra det tidspunkt denne fullmakt er registrert i Foretaksregisteret. 6. Fullmakten skal gjelde fra 11. mai 2023 til frem til neste års ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn 1. august 2024.”

6) Valg.
Valgkomiteen har bestått av Asbjørn Aasheim og Ståle Gausen. Deres innstilling:

7) Honorar
Godkjennelse av styrehonorar og godtgjørelser til styret.

Styreleder: 50 000,- pr år
Styremøter: 3 000,- pr møte
Digitale møter: 1 500,- pr møte

8) Det er ikke innkomne saker til behandling.

Generalforsamlingen avsluttes